30.09.2020 Kuchárska kniha pre život.

Termín konferencie: 30.september 2020 o 8:30 hod.

Pozitívna pedagogika a pravidlá v škole VI. ročník festivalu vzdelávania

Pozývam odbornú verejnosť na konferenciu, kde vystúpim s praktickou ukážkou pohybovo-mentálneho programu, s použitím ktorého vieme pracovať s deťmi a mládežou tak, aby boli inšpirované a podnecované k učeniu zážitkovým spôsobom.

Vysoká škola DTI, Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, SOŠ drevárskou, Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves. Vás pozývajú na odbornú teoreticko-praktickú konferenciu zameranú na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania s cieľom podporiť vzájomné smerovanie ZŠ, SŠ, VŠ v regionálnom a globálnom ponímaní.

Konferencia „Kuchárska kniha pre život“ si kladie za cieľ prezentovať aktuálne otázky pozitívnej edukácie a hľadanie prepojenia s praktickými príkladmi z každodennej praxe v našich školách. Realizuje sa ako výstup projektu „Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí“ Projekt č. 005DTI/4/2018.

Pod vedením

Beáty Liptákovej

Beáta Liptáková